0313 - วิศวกรรมและเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - ขับเคลื่อนการปฏิวัติดิจิทัล

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่ม 0313 ภายในระบบการศึกษาของออสเตรเลียมุ่งเน้นไปที่วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสาขาที่มีพลวัตในระดับแนวหน้าของการปฏิวัติดิจิทัล กลุ่มนี้เตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับบทบาทในการออกแบบ พัฒนา และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ขับเคลื่อนโลกสมัยใหม่ของเรา

การสำรวจภูมิทัศน์ของกลุ่ม 0313 - วิศวกรรมและเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:

 • ระบบไฟฟ้า: ศึกษาการผลิต การจำหน่าย และการใช้พลังงานไฟฟ้า
 • อิเล็กทรอนิกส์: สำรวจหลักการของวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมการสื่อสาร: ตรวจสอบการส่งข้อมูลผ่านระบบสื่อสารต่างๆ
 • ระบบควบคุม: เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและการใช้งานระบบที่ควบคุมและควบคุมกระบวนการ
 • การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล: มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และการจัดการสัญญาณสำหรับการใช้งานต่างๆ
 • ระบบพลังงานทดแทน: สำรวจการออกแบบและการบูรณาการแหล่งพลังงานหมุนเวียนเข้ากับระบบไฟฟ้า

ระดับการศึกษาและหลักสูตรภายในกลุ่ม 0313 - วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี:

 1. อนุปริญญาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน: ทักษะพื้นฐานสำหรับบทบาทระดับเริ่มต้นในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 2. ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมระบบไฟฟ้า: หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ครอบคลุมการผลิต การจำหน่าย และการใช้พลังงานไฟฟ้า
 3. ปริญญาโทสาขาอิเล็กทรอนิกส์: การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีเฉพาะทางเพื่อความรู้ขั้นสูงด้านวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 4. ปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมการสื่อสาร: โปรแกรมที่เน้นการวิจัยเพื่อก้าวข้ามขอบเขตของระบบการสื่อสาร
 5. ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาระบบควบคุม: การฝึกอบรมเฉพาะทางในการออกแบบและการใช้งานระบบควบคุม
 6. ปริญญาตรีสาขาการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล: การเชื่อมโยงทฤษฎีและการประยุกต์เชิงปฏิบัติในการวิเคราะห์และการจัดการสัญญาณ
 7. ปริญญาโทสาขาระบบพลังงานทดแทน: การศึกษาขั้นสูงในการออกแบบและบูรณาการแหล่งพลังงานหมุนเวียน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียน หลักสูตรเฉพาะ และรายละเอียดเพิ่มเติม โปรด ติดต่อเรา.

ขับเคลื่อนการปฏิวัติดิจิทัล—ลงทะเบียนในกลุ่ม 0313 – วิศวกรรมและเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้นำด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี!