1099 - වෙනත් නිර්මාණාත්මක කලා - නිර්මාණාත්මක ක්ෂේත්‍රයේ සාම්ප්‍රදායික නොවන මාර්ග ගවේෂණය

කථිකාචාර්ය
amesgroup
0 සමාලෝචන

පාඨමාලා විස්තරය

ඕස්ට්‍රේලියානු අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ 1099 කණ්ඩායම නිර්මාණාත්මක ක්ෂේත්‍රයේ විවිධ මානයන් ගවේෂණය කිරීමට උත්සාහ කරන පුද්ගලයින් සඳහා අද්විතීය සහ සාම්ප්‍රදායික නොවන මාර්ග ලබා දෙමින් “වෙනත් නිර්මාණාත්මක කලා” යටතේ වැටෙන විවිධ වැඩසටහන් මාලාවක් ඇතුළත් වේ.

1099 කණ්ඩායමේ භූ දර්ශනය ගවේෂණය කිරීම - වෙනත් නිර්මාණාත්මක කලා:

 • පර්යේෂණාත්මක කලාව: කලාත්මක ප්‍රකාශනය සඳහා සාම්ප්‍රදායික නොවන සහ ඇවන්ගාඩ් ප්‍රවේශයන් වැලඳ ගැනීම.
 • බහුවිධ කලා: පරිපූර්ණ නිර්මාණාත්මක අත්දැකීමක් සඳහා විවිධ කලා ආකෘතීන් සහ විෂයයන් ඒකාබද්ධ කිරීම.
 • කාර්ය සාධන කලාව: සජීවී සංදර්ශන සහ ප්‍රේක්ෂක අන්තර්ක්‍රියා ඇතුළත් කලා ආකෘතීන්හි නිරත වීම.
 • ශබ්ද කලාව: ප්‍රකාශන මාධ්‍යයක් ලෙස ශබ්දය කලාත්මක භාවිතය ගවේෂණය කිරීම.
 • අන්තර්ක්‍රියාකාරී මාධ්‍ය කලා: ප්‍රේක්ෂක අන්තර්ක්‍රියා සහ සහභාගීත්වය ඇතුළත් කලා අත්දැකීම් නිර්මාණය කිරීම.
 • කලාව සහ තාක්ෂණය: තාක්ෂණික නවෝත්පාදනයන් සමඟ කලාත්මක ප්රකාශනය ඒකාබද්ධ කිරීම.

1099 කණ්ඩායම තුළ අධ්‍යාපන මට්ටම් සහ පාඨමාලා – වෙනත් නිර්මාණාත්මක කලා:

 1. පර්යේෂණාත්මක කලා උපාධිය: කලාත්මක ප්‍රකාශනය සඳහා සාම්ප්‍රදායික නොවන ප්‍රවේශයන් වැලඳ ගන්නා විස්තීරණ උපාධි වැඩසටහන්.
 2. බහුවිධ ශාස්ත්‍රපති: විවිධ කලා ආකෘතීන් සහ විෂයයන් ඒකාබද්ධ කිරීම පිළිබඳ උසස් අධ්‍යයන.
 3. කාර්ය සාධන කලාව පිළිබඳ උපාධි සහතිකය: සජීවී සංදර්ශන ඇතුළත් කලා ආකෘති පිළිබඳ විශේෂිත පුහුණුව.
 4. ශබ්ද කලාව පිළිබඳ මාස්ටර්: ප්‍රකාශන මාධ්‍යයක් ලෙස ශබ්දය කලාත්මක භාවිතය පිළිබඳ උසස් අධ්‍යයනයන්.
 5. අන්තර්ක්‍රියාකාරී මාධ්‍ය කලා උපාධිය: අන්තර්ක්‍රියාකාරී කලා අත්දැකීම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන විස්තීරණ උපාධි වැඩසටහන්.
 6. ආචාර්ය උපාධිය කලාව සහ තාක්ෂණය තුළ: තාක්‍ෂණය සමඟ කලාත්මක ප්‍රකාශනය ඒකාබද්ධ කිරීම දියුණු කරන පර්යේෂණ කේන්ද්‍ර කරගත් වැඩසටහන්.

බඳවා ගැනීම්, විශේෂිත පාඨමාලා සහ වැඩිදුර විස්තර සඳහා කරුණාකර අපව අමතන්න.

නිර්මාණාත්මක ක්ෂේත්‍රයේ සාම්ප්‍රදායික නොවන මාර්ග ගවේෂණය කිරීම - 1099 කණ්ඩායමට ඇතුළත් වන්න - වෙනත් නිර්මාණාත්මක කලා සහ කලාත්මක නවෝත්පාදන ගමනක් ආරම්භ කරන්න!